Privacy policy

Privacyverklaring

 1. Algemeen

De Koninklijke Katholieke Turnkring Moed en Volharding vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.K. Turnkring Moed en Volharding vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming. (ook gekend als GPDR)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als K.K. Turnkring Moed en Volharding vzw zijn wij aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) ; via een online ledenbeheer verstrekt Gymfed jullie persoonsgegevens. Gymfed is dan ook de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Gymfed is te contacteren via:
Adres: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
Emailadres:
info@gymfed.be

Je mag natuurlijk ook altijd onze turnkring zelf contacteren via:

K.K. Turnkring Moed en Volharding vzw
Zetel: Ursulinenstraat 2 – 3550 Heusden-Zolder
Emailadres:
contact@turnkringmoedenvolharding.be

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door K.K. Turnkring Moed en Volharding vzw ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden verwerkt:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Gymfed. (Uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen. (Gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid. (Wettelijke verplichting)
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen. (Gerechtvaardigd belang)
 • Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Gymfed. (Gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan internationale wedstrijden en stages. (Gerechtvaardigd belang)
 1. Welke gegevens verwerken we?

Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 • Identificatiegegevens:
  Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender.
  Ouder en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
  Identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)
 • Persoonlijke kenmerken:
  (Sporttechnische) diploma’s.
 1. Wie verwerkt de gegevens?

Naast de K.K.Turnkring Moed en Volharding vzw worden de gegevens verwerkt door de volgende externe organisaties.

 • Gymnastiekfederatie Vlaanderen.
 1. Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen verstrekt, kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

Zo worden onder meer gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 • Ethias: Verwerking ongevallendossiers.
 • Lokale overheid: Het bekomen van subsidies.

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

 1. Bewaartermijn.

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De Gymnastiekfederatie Vlaanderen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

 1. Beveiliging van de gegevens.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Gymfed kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding hiervan.
 • Gymfed hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 • Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van Gymfed zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft het recht op inzage, aanpassingen of het wissen van de persoonsgegevens die Gymfed heeft ontvangen. Via het hoger vermelde adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van de gegevens tijdens het seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.
Gymfed kan vragen om u te legimiteren voordat er gehoor wordt gegeven aan vernoemd verzoek.

 • Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Gymfed of de K.K.Turnkring Moed en Volharding vzw.

 

U kan steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 • Wijziging privacyverklaring.

De K.K.Turnkring Moed en Volharding vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.        De laatste wijziging gebeurde op 20 juni 2018