Privacyverklaring

Algemeen

De Koninklijke Katholieke Turnkring Moed en Volharding vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.K. Turnkring Moed en Volharding vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming. (ook gekend als GPDR)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

K.K. Turnkring Moed en Volharding vzw

Zetel: IJzerveld – 3550 Heusden-Zolder
Emailadres:
contact@turnkringmoedenvolharding.be

 1. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

  We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit op verschillende wijzen, onderandere via inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, briefwisseling, ...
  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van Gymastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) via hun online ledenbeheer.
  Hun privacyverklaring kan je vinden op https://www.gymfed.be/privacy.

 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Je persoonsgegevens worden door K.K. Turnkring Moed en Volharding vzw ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden verwerkt:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Gymfed. (Uitvoering van de overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen. (Gerechtvaardigd belang)
  • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid. (Wettelijke verplichting)
  • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen. (Uitvoering van de overeenkomst)
  • Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Gymfed. (Uitvoering van de overeenkomst)
  • Deelname aan internationale wedstrijden en stages. (Gerechtvaardigd belang)
 1. Welke gegevens verwerken we?

  Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

  • Identificatiegegevens:
   Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender.
   Ouder en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
   Identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

  • Persoonlijke kenmerken:
   (Sporttechnische) diploma’s.

 1. Wie verwerkt de gegevens?

De K.K.Turnkring Moed en Volharding vzw.

 1. Verstrekking aan derden-verwerkers.

  De gegevens die u aan de Gymnstiekfederatie Vlaanderen verstrekt, kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

  Zo worden onder meer gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

          º  Ethias: Verwerking ongevallendossiers.

  Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verweerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 2. Verstrekking aan derden-ontvangers.

  De gegevens worden verwerkt door de volgende externe organisaties:

          º  Gymnastiekfederatie Vlaanderen.
          º  Lokale overheid: Het bekomen van subsidies

  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

  Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft.
  Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens.

  Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.
  In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privay regelgeving of wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.
   
 3. Minderjarigen.

  De Gymnastiekfederatie Vlaanderen verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schrijfelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 4. Bewaartermijn.

  De Gymnastiekfederatie Vlaanderen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.
  De Gymnastiekfederatie Vlaanderen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

 5. Beveiliging van gegevens.

  Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tengen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens Moed en Volharding kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding hiervan.
  • Moed en Volharding hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
  • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
  • De medewerkers van Moed en Volharding zijn geïnformeeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 6. Uw rechten omtrent uw gegevens.

  U heeft het recht op inzage, aanpassingen of het wissen van de persoonsgegevens die Moed en Volharding heeft ontvangen.
  Via het hoger vermelde adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van de gegevens tijdens het seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurdt dit onmiddelijk na het beëindigen van het seizoen.

  Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

  U hebt tevens het recht om de verstrekt gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.
  Moed en Volharding kan vragen om u te legimiteren voordat er gehoor wordt gegeven aan vernoemd verzoek.

 7. Klachten.

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddelijk contact op te nemen met de K.K.Turnkring Moed en Volharding vzw.

  U kan steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 8. Wijziging Privacyverklaring.

  De K.K.Turnkring Moed en Volharding vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
  De laatste wijziging gebeurde op 11 mei 2023.